PRIVACYVERKLARING

Inhoudstafel

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Welke informatie verzamelen we over u?

Via welke kanalen ontvangt Creafin uw persoonsgegevens?

Wat betekent ‘persoonsgegevens verwerken’?

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Met wie delen we deze gegevens?

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Welke rechten hebt u, als betrokkene?

Wat kan u doen als u een klacht zou willen indienen?

 

PRIVACYVERKLARING

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u ons contacteert (bijvoorbeeld door het bezoeken van onze website, het aanvragen van een krediet - rechtstreeks of via een makelaar, of wanneer u – al dan niet spontaan – bij ons solliciteert … ) en uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens. In deze Privacyverklaring leest u hoe Creafin NV dit doet.

De laatste versie van deze privacyverklaring die van kracht is kan altijd op de Creafin website teruggevonden worden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een (online) identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Welke informatie verzamelen we over u?

Bezoeken van de Creafin website

 • Wanneer u het openbare deel van creafin.be bezoekt, houden we alleen enkele basisgegevens van u bij. (De pagina's die u bezoekt, uw IP- adres en een identificatie van uw browser,…).
 • Het contactformulier op de website geeft u de mogelijkheid om ons een vraag stellen of een opmerking te sturen. Daarbij houden we (naast de gegevens die u zelf in het formulier invult) het tijdstip en uw IP adres bij.
 • Op de website is er een mogelijkheid om uw woonkrediet te simuleren. Na deze simulatie krijgt u de optie deze gegevens door te sturen, met het doel hierover gecontacteerd te worden. Alleen in het geval u hiervoor kiest bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft.
 • Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie zoals de taal die u verkiest.

 

Kredietanalyse

Om hypothecaire kredietaanvragen te kunnen analyseren en kredieten aan te bieden is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Het kan gaan om:

 • identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, identiteitskaart, paspoortnummer, rijksregisternummer, geboortedatum;  
 • contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • financiële identificatiegegevens zoals bankrekeningnummer en/of kaartnummer;
 • inkomens- en vermogensgegevens zoals uw inkomsten, bezittingen en investeringen en/of eventuele uitgaven en schulden;
 • beroepsgegevens, zoals uw beroepsactiviteit of beroepsstatuut;
 • relationele gegevens zoals gegevens betreffende gezinssituatie en burgerlijke staat;
 • gegevens via derden, zoals bijvoorbeeld gegevens uit het Rijksregister, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank, en/of gegevens van externe bedrijven die we gebruiken voor het analyseren van kredietaanvragen.

Leveranciers

Om financiële transacties correct te registreren en verwerken, is het tenslotte ook noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Het betreft slechts een beperkt aantal persoonsgegevens en kan gaan om:

 • identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam
 • contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • financiële identificatiegegevens zoals bankrekeningnummer
 • professionele identificatiegegevens zoals BTW- en ondernemingsnummer

Kredietmakelaars

Voor de opvolging van prospecten en het beheren van kredietmakelaars is het tevens noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Meer concreet kan het de volgende gegevens van makelaars en medewerkers betreffen:

 • identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, identiteitskaart
 • contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • financiële identificatiegegevens zoals bankrekeningnummer
 • professionele identificatiegegevens zoals BTW- en ondernemingsnummer
 • IT toegangsgegeven

Sollicitanten

Creafin verwerkt tenslotte ook persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, geboortedatum;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • beroepsgegevens zoals uw cv en motivatiebrief;
 • opleidings- en vormingsgegevens zoals uw competentieniveau en uw studierichting.

Via welke kanalen ontvangt Creafin uw persoonsgegevens?

Creafin verkrijgt persoonsgegevens op verschillende manieren en tijdstippen. In het bijzonder verkrijgen we uw persoonsgegevens van u rechtstreeks (als websitebezoeker, leverancier, makelaar of sollicitant), via uw werkgever (leverancier, kredietmakelaar) of via uw kredietmakelaar (wanneer kredietaanvraag naar ons wordt doorgestuurd).

In bepaalde gevallen verkrijgen we uw persoonsgegevens via andere entiteiten of personen buiten Creafin, zoals de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), (erkende) schatters, werkgevers, Company Web, Graydon, notarissen, Funding partners, rekruteringsbureaus, LinkedIn,... en in uitzonderlijke gevallen ook via deurwaarders en advocaten.Wat betekent ‘persoonsgegevens verwerken’?

Het verwerken betreft een aantal diverse handelingen die kunnen gebeuren met persoonsgegevens. Daartoe rekenen wij elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken voor zover er een doel is dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk maakt. Zo gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor de volgende doeleinden:

 • voor het analyseren van kredietaanvragen;
 • voor het behandelen en beheren van uw klantendossier, het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten, en voor het naleven van wettelijke bepalingen m.b.t. kredietverstrekking en financiële dienstverlening;
 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
 • om onze werking en service te evalueren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden.
 • Voor de operationele en boekhoudkundige verwerking van bestellingen bij onze directe leveranciers
 • Voor de prospectie en efficiënte samenwerking met (erkende) kredietbemiddelaars.
 • Voor het invullen van openstaande vacatures op basis van een selectieproces

 Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dat toestaat. Voor Creafin komt dat neer op de volgende vier situaties:

 • Creafin is wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken;
 • De uitvoering van een contract, evenals het afsluiten en het beheren van de overeenkomst, vereisen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Creafin verwerkt uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Creafin, of van een derde, tenzij uw belangen zwaarder wegen;
 • Indien geen van de bovenstaande rechtsgronden voorhanden is, zullen wij altijd aan u als betrokkene de toestemming vragen, vooraleer we uw gegevens verwerken.

 Met wie delen we deze gegevens?

Creafin NV deelt met uw toestemming uw persoonsgegevens, indien dit nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is. Zo kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan financiële instellingen wanneer uw krediet wordt overgedragen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met kredietbemiddelaars of met derde partijen die voor onze rekening gegevens verwerken. Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze Privacyverklaring.

Leveranciers-en facturatiegegevens kunnen bovendien ook met externe accountant, overheidsinstanties (FOD Financiën toepassingen, zoals Intervat, Biztax), en betalingsapplicaties gedeeld worden.

Makelaarsgegevens worden ook gedeeld met IT-gegevensverwerkers (CRM Cloud- en andere communicatietools)

Ook in het kader van sollicitatie- en selectieprocessen tenslotte, zal Creafin beroep doen op externe dienstverleners die, in uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst met Creafin, persoonsgegevens verwerken voor en in opdracht van Creafin (bijvoorbeeld assessmentbureaus).Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Creafin NV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is in het kader van onze overeenkomst, om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo worden persoonsgegevens van sollicitanten verwijderd binnen 1 maand nadat de rekruteringsbeslissing werd genomen.

Welke rechten hebt u, als betrokkene?

De AVG stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten:

Recht op inzage

U hebt als betrokkene het recht om te weten of we uw persoonsgegevens verwerken, en indien dit het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens.

Recht op verbetering en verwijdering

U hebt het recht om onjuiste/onvolledige gegevens te laten verbeteren/vervolledigen. U hebt tevens het recht om onder bepaalde omstandigheden, en voor zover de wet dit toestaat, deze gegevens te laten verwijderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Sommige persoonsgegevens die door u aan ons werden verstrekt kunnen overgedragen worden aan u als betrokkene, of – indien dit technisch mogelijk is - rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgegeven worden.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat we uw gegevens verwerken als die verwerking berust op een gerechtvaardigd belang of als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

Recht op beperking

U hebt in bepaalde gevallen het recht om tijdelijk de beperking van de verwerking te verkrijgen, bijvoorbeeld teneinde de volledigheid of juistheid van uw persoonsgegevens te controleren.

Recht op menselijke tussenkomst ingeval van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Ingeval van geautomatiseerde individuele besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen verbonden zijn, of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, hebt u recht op menselijke tussenkomst van Creafin. Evenals het recht om uw standpunt kenbaar te maken, of het recht om dat besluit aan te vechten. (Merk hierbij wel op dat Creafin op vandaag geen gebruik maakt van geautomatiseerde individuele besluitvorming, en dit recht dus niet rechtstreeks van toepassing is voor u als betrokkene).

 

Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email of schriftelijk contact met ons op.

Dit kan via deze gegevens:

privacy@creafin.be of

Creafin NV, tav privacy-verantwoordelijke

Duwijckstraat 17

2500 Lier

 

Via de instellingen van uw browser kan u de "cookies" die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken.Wat kan u doen als u een klacht zou willen indienen?

Eventuele klachten kunnen per email of schriftelijk gericht worden aan :

privacy@creafin.be of

Creafin NV, tav De directie

Duwijckstraat 17

2500 Lier.

 

Wanneer u een verzoek of klacht indient levert Creafin alle mogelijke inspanningen om daarop te reageren binnen de wettelijk vastgelegde termijn van 30 dagen. In elk geval zal Creafin u ook tijdens deze periode van 30 dagen op de hoogte brengen en houden omtrent de ontvangst, behandeling en terugkoppeling van dit verzoek.

Indien u vindt dat u geen of onvoldoende gehoor krijgt, behoudt u uiteraard steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Ook hebt u altijd de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Deze klachten kunnen telefonisch, of per fax, email of schriftelijk gericht worden aan :

contact@apd-gba.be of

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel.

02/274.48.00 (tel)

02/274.48.35 (fax)

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be